Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

ΕΝΤΥΠΑ Ε1-Ε3-Ε5-Ε9 ΕΤΟΥΣ 2009

Οι αλλαγές στα έντυπα Ε1 -Ε3- Ε5 -Ε9 Οικονομικού έτους 2009
Γιώργος Ι. Ρούσσος Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Union programming group
Οι αλλαγές που παρατηρούνται φέτος στα έντυπα με εξαίρεση το Έντυπο φορολογίας Εισοδήματος Ε1 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το οικονομικό έτος 2009 . Παρά τις ελάχιστες αλλαγές το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μας εκπλήσσει για άλλη μια φορά και μας προβληματίζει ,σχετικά με το νέους κωδικούς 019-020 του εντύπου .
Από τους κωδικούς αυτούς θα εξαρτηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες η ύπαρξη ή όχι αφορολογήτου 10.500 ,όμως ενώ ο νόμος 3697/2008 αναφέρει ότι για τα τρία πρώτα χρόνια (για τους επιτηδευματίες) ότι θα δια τηρούν το αφορολόγητο έτσι όπως είναι διατυπωμένη η περιγραφή των κωδικών αυτών «Είστε νέος επιτηδευματίας με πρώτη έναρξη εργασιών το 2006 ή νέος ελεύθερος επαγγελματίας με πρώτη έναρξη εργασιών το 2003 και γεννηθήκατε μετά την 31-12-2008;» τίθεται το ερώτημα αν ένας επιτηδευματίας που έκανε έναρξη εργασιών το 2008 θα συμπληρώσει το πεδίο αυτό . Προφανώς το άρθρο το στο έντυπο θα έπρεπε να αντικατασταθεί με τη λέξη μετά . Είμαστε σε αναμονή απάντησης από το Υπουργείο για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και ερώτημα γιατί ως γνωστόν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέσει υπεύθυνης δήλωσης και είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράφουμε αληθή και πραγματικά γεγονότα.
Για τους κωδικούς αυτούς η φωτοτυπία ταυτότητας και αποδεικτικό της έναρξης εργασιών πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση ως αποδεικτικό συμπλήρωσης .
Στον πίνακα Δ. Εισοδήματα από Ελευθέρια Επαγγέλματα προστέθηκε ο νέος κωδικός 503 – 504 για τις αμοιβές ελεγκτή Α.Ε. διαιτητή ,εκτελεστή διαθήκης κλπ .Οι κωδικοί αυτοί διατηρούν το αφορολόγητο σε περίπτωση εισοδημάτων π.χ. αποκλειστικά από τέτοιου είδους πηγές .Στην περίπτωση όμως που έχουμε εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα και δεν έχουμε τις προϋποθέσεις των κωδικών 019 -020 για την διατήρηση του αφορολογήτου και τα εισόδημα των κωδικών 503-504 θα φορολογηθούν στην νέα κλίμακα χωρίς αφορολόγητο όριο .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη διατήρησης του αφορολογήτου είναι στην περίπτωση ζημιών επιτηδευματία με έναρξη 2005 και πίσω με εισόδημα από καθαρές αμοιβές των κωδικών 019-020 ,507-508 (εισόδημα που δεν εντάσσονται σε άλλη πηγή ) , 505-506(ποσό διατροφής) κλπ .Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα στην περίπτωση αυτή θα φορολογηθεί στη νέα κλίμακα χωρίς το αφορολόγητο των 10.500 ευρώ .Γιατί κριτήριο ή μη της εφαρμογής του αφορολογήτου δεν είναι αν έχω κέρδη ή ζημίες αλλά η ημερομηνία έναρξης και η ηλικία του φορολογούμενου(στην περίπτωση του ελευθερίου επαγγέλματος ).
Στον Ζ. Πίνακα Εισόδημα Αλλοδαπής Προέλευσης έχει γίνει διαχωρισμός των καθαρών κερδών των ελευθέριων επαγγελμάτων και εμπορικών – ατομικών επιχειρήσεων , κωδικοί 509 – 510 και 411-412 ,αντίστοιχα .Για την εφαρμογή ή μη του αφορολογήτου .
Στον Πίνακα 7.Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο ,διαφοροποιήθηκε ο κωδικός 061-062 Πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007 όπου εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου ,το δε αφαιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος .Επίσης προστέθηκε ο κωδικός 067-068 για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που αγοράστηκαν μέσα στο 2005 . Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται από τον υπόχρεο για την αγορά αμοιβαίων κεφάλαιων για να έχουν την έκπτωση από το εισόδημα ανά φορολογούμενο πρέπει να μην μεταβιβαστούν για 3 έτη από την αγορά τους .Το ποσό της έκπτωση αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνονται τα 3 έτη από την αγορά τους και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ συνολικά ανα φορολογούμενο .Επίσης για να τύχουμε της έκπτωσης πρέπει το ποσό της δαπάνης να μην προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών κεφαλαίων αλλά από νέα κεφάλαια. Στην περίπτωση που αγοράζουν αμοιβαία κεφάλαια από κοινού περισσότερα πρόσωπα το ποσό της έκπτωσης των 3.000 ευρώ επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό των αγοραστών .
Στο έντυπο Ε3 σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθεις την τέταρτη σελίδα του εντύπου στους πίνακες ΙΕ και ΙΣΤ (πληροφοριακά στοιχεία εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δ.Χ. και ειδικών περιπτώσεων).
Στο έντυπο Ε5 έχουν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές ημερομηνιών καθόλα τα άλλα το έντυπο είναι ίδιο με το 2008 .
Στο έντυπο Ε9 στην πρώτη σελίδα προστέθηκε το πεδίο να έχετε καταθέσει έντυπο Ε9 για την χρήση 2008 .Στη δεύτερη σελίδα στην περίπτωση που έχουμε λάβει εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ και κάνουμε μεταβολή-διαγραφή κάποιου ακινήτου στην στήλη 1 αναγράφουμε την ταυτότητα των αριθμό ταυτότητας ακινήτου .Επίσης προστέθηκε η στήλη 26 ένδειξη ΑΠΑΑ και συμπληρώνεται στην με 1 ή 2 στην περίπτωση κτίσματος επί οικόπεδου εντός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού ή εκτός αντίστοιχα .

Δεν υπάρχουν σχόλια: